Prihlásiť / Registrovať
Doprava nad 50€ zadarmo,
Close
Open the top bar

# Napíšte minimálne 1 znak pre hľadanie # Stlačte ENTER na hľadanie alebo ESC pre zavretie

Technický Benzín 1,89 18,40  s DPH

Riedidlo Optimal C6000 – na nitrocelulózové farby

14,99  s DPH

  • Riedidlo C6000 – riedidlo do nitrocelulózových náterových látok.
3,4L
Clear
KÓD:N/A
Kategória:
Zdieľať:

Popis

Návod na použitie: Riedidlo C6000 sa používa na riedenie nitrocelulózových náterových látok.
K uvedeným látkam sa pridáva riedidlo C6000 postupne za stáleho miešania podľa pokynov výrobcu náterových látok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Pozor, nebezpečné výpary! Vstrebáva sa pokožkou.
Pri práci je potrebné intenzívne vetranie. Je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovť s otvoreným ohňom!
Výrobok sa nesmie použiť na mytie pokožky. Pri práci používajte ochranné pomôcky! Nesmie prísť do
styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody!
Likvidácia obalov a odpadov: Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným
spôsobom podľa platných predpisov. Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne
alebo ich uložte na skládkach priemyselných odpadov.
Hasiace prípravky: viď. bezpečnostné upozornenia
Skladovanie: Uchovajte pri teplote max. +5°C až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti.
PRVÁ POMOC: viď bezpečnostné upozornenia
– Pri požití nevyvolávať zvracanie, ústa vypláchnuť veľkým množstvom vody a ihneď vyhľadať lekársku
pomoc! Vo všetkých vážnejších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc!
GHS klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr)
Zloženie C6000: Toluén, Metylacetát, n-Butylacetát, n-butanol, Xylén, Etanol
„Len na odborné použitie“ ADR/RID: trieda 3, 33/1263 obalová skupina II
Hustota: 0,858 g/cm3 TOC: 0,830 kg/kg
Záručná doba je 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na obale.

Výstražné upozornenia:
H 225: Veľmi horľavá kvapalina a pary H 302: Škodlivý po požití H 304: Môže byť smrteľný po
požití a vniknutí do dýchacích ciest H 315: Dráždi kožu H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí
H 361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa H 371: Môže spôsobiť poškodenie
orgánov H 373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
Bezpečnostné upozornenia:
P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P 202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte
všetky bezpečnostné opatrenia. P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla /iskier/otvoreného ohňa/
horúcich povrchov. Nefajčite. P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre
P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované
časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P304+P341: PO VDÝCHNUTÍ:
Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať
v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P370+P378: V prípade požiaru na hasenie použite
strednú penu, tažkú penu, oxid uhličitý alebo hasiaci prášok typ A-B-C. P403+P233: Uchovávajte
na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501: Zneškodnite obsah/
nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

Ďalšie informácie

Hmotnosť1 kg
Balenie

3,4L

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Riedidlo Optimal C6000 – na nitrocelulózové farby”

Technický list

Stiahnuť / Pozrieť

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Stiahnuť / Pozrieť
Back to top